Algemene Voorwaarden

[caption id="attachment_200421" align="aligncenter" width="617"]Algemene Vooorwaarden Personeelsfeest.nl Algemene Voorwaarden[/caption]

Om alles in goede banen te leiden, zijn er Algemene Voorwaarden Personeelsfeest.nl die van toepassing zijn. Hiermee willen wij duidelijkheid scheppen naar onze opdrachtgevers waardoor helder is wat wij van elkaar mogen verwachten.

In deze Algemene Voorwaarden Personeelsfeest.nl, en in een overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, wordt verstaan:Artikel 1: Uitleg begrippen

1.1 onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.2 onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.

1.3 onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.4 onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.

1.6 onder locatie/ tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.

1.7 onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarde Personeelsfeest.nl

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen. Deze dient door de opdrachtgever voor akkoord getekend en geretourneerd te worden.

3.3 Alle prijzen die vermeld worden met betrekking tot decor zijn huurprijzen en het decor blijft eigendom van de opdrachtnemer.

3.4 Indien een offerte wordt gevraagd en door de opdrachtnemer wordt uitgebracht, zonder dat een overeenkomst tot stand komt, is de opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding van de overeenkomst (foto’s, ontwerpen, maquettes, tekeningen etc. alsmede het arbeidsloon) verschuldigd, tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 4 - Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen/ aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist.

Voor zover deze wijzigingen/ aanpassingen meerwerk tengevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

4.5 Het verminderen van het aantal gasten door de opdrachtgever kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor productiedatum schriftelijk geschieden, indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft.

Vermindering van het aantal gasten na deze datum zal niet leiden tot een vermindering van de uitkoopsom aldus de Algemene Voorwaarde Personeelsfeest.nl

4.6 Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de door Opdrachtnemer uitgevoerde telling als bindend.

4.7 Dieetwensen kunnen uiterlijk een week voor productiedatum door de opdrachtgever worden doorgeven.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden, vergunningen en betaling van legeskosten die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.

5.3 Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

5.5 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

5.6 Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan de opdrachtnemer op te leveren.

Artikel 6 - Opschorting / annulering

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.

6.2 Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van de opdrachtnemer. Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is deze gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:

(a) in geval van annulering uiterlijk honderdtwintig kalenderdagen voor de productiedatum, 50% van de uitkoopsom;

(b) in geval van annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig kalenderdagen en dertig kalenderdagen voor de productiedatum, 75% van de uitkoopsom;

(c) in geval van annulering tot uiterlijk dertig kalenderdagen voor de productiedatum, 100 % van de uitkoopsom.

Onverminderd het recht van de opdrachtnemer de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt.

Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.

Artikel 7 - Facturen en betaling

7.1 Opdrachtgever dient 30 kalenderdagen voor productiedatum 90% van de totale uitkoopsom betaald te hebben. Na ontvangst van de bevestiging van de opdrachtgever ontvangt deze hiervoor van de opdrachtnemer een voorschotnota.

7.2 De eindfactuur wordt direct na het evenement toegezonden door de opdrachtnemer en deze dient binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn voldaan door de opdrachtgever.

7.3 Indien de opdrachtgever in gebreke is het voorschot respectievelijk de eindfactuur te voldoen, geldt dit zonder nadere in gebreke stelling als een annulering van de overeenkomst en gelden de bepalingen vermeld in artikel 6.

7.4 Vertragingen bij een uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van de opdrachtgever, zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

7.5 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

7.6 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

7.7 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.

7.8 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

7.9 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 8 - Tekortkomingen opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te verlangen.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor schadeaanspraken van derden.

9.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten uitkoopsom van opdrachtnemer.

9.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, aan de in art. 5.6 genoemde goederen en materialen, welke niet het gevolg is van normale slijtage, vanaf het moment waarop de opdrachtnemer het werk heeft opgeleverd tot het moment waarop de opdrachtnemer daadwerkelijk met de afbouw aanvangt.

9.6 Aan het gehuurde mogen generlei wijzen veranderingen of beschadigingen worden aangebracht. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden vergoed.

9.7 Onverminderd het voormelde, is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het gedrag van zijn gasten.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte.

10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van opdrachtnemer in verband met een evenement buiten opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.

11.2 De auteursrechten van alle ontwerpen van opdrachtnemer zijn en blijven onder alle omstandigheden diens eigendom.

11.3 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluids- en beeldopnamen van het evenement of een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd.

11.4 Zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluidsdragers, affiches, foto's of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.

11.5 Opdrachtgever staat er voor in dat zijn gasten zich aan de bepalingen van dit artikel zullen houden als ware zij als opdrachtgever daaraan gebonden.

Artikel 12 – Rechtskeuze, geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de rechtbank te Breda bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Reactie plaatsen